پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 مراحل workflow و وضعیت issue ها در نرم افزار جیرا ( jira )

 

مراحل گردش کار در نرم افزار جیرا ( jira )​

در workflow جیرا ( jira ) یک مرحله بیانگر یک حالت workflow برای یک issue است. که وضعیت فعلی issue ها را شرح می دهد. اگر به فلوچارت نگاه کنیم این مراحل به شکل مستطیل خواهند بود و نشان دهنده وضعیت فعلی issue ها در طول فرایند در نمودار خواهند بود. درست ماننند یک وظیفه که تنها می تواند در یک مرحله از فرایند کاری باشد یک issue می تواند در هر زمان تنها در یک مرحله باشد به عنوان مثال یک issue نمی تواند به طور هم زمان در هر دو مرحله open  و closed قرار گیرد.


وضعیت (status) چیزی است که جیرا ( jira ) برای نشان دادن محل issue در workflow به کاربران از آن استفاده می کند . بنابر این یک ارتباط یک به یک بین مراحل workflow و وضعیت issue وجود دارد. هر مرحله با یک وضعیت issue مرتبط می شود که به با نام linked status شناخته می شود. در workflow جیرا ( jira ) زمانی که یک issue از مرحله ای به مرحله دیگر می رود جیرا ( jira )فیلد وضعیت issue را آپدیت می کند.
از آنجایی که شما وضعیت issue و مرحله ای که در آن است را مرتبط کرده اید زمانی که جیرا issue را نمایش می دهد وضعیت issue را به جای مرحله ای که در آن است را نشان می دهد. زمانی که شما یک issue را جستجو می کنید ، شما نمی توانید به وسیله مرحله ای که issue  در آ ن قرار گرفته است این کار را انجام دهید اما بجای آن توسط وضعیتی که با مرحله موجود مرتبط شده به جستجو می پردازید.
هر مرحله در workflow  منحصر به فرد است . شما می توانید 2 مرحله با نام دقیقا یکسانی در یک workflow داشته باشید و جیرا ( jira ) آن ها به عنوان دو نهاد مجزا در نظر خواهد گرفت .


مراحل و وضعیت issue ها رابطه ای یک به یک با هم دارند این به این معنی است که شما می توانید تعداد زیادی از مراحل workflow را به عنوان وضعیت issue ها داشته باشید. در واقع اگر تمام وضعیت های issue ها در workflow به کارگرفته شده طرح ریزی شده باشد جیرا ( jira ) این موضوع را با یک پیام در پایین صفحه به شما اطلاع خواهد داد.

 

 مطالب بیشتر