پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 استقرار پراجکت سرور

 
استقرار پراجکت سرور در سازمان شما
1- یک جلسه مشاوره رایگان
در این جلسه وضعیت سازمان از نظر زیرساخت، سخت افزار، دانش فنی پرسنل، نیازمندی ها و آنچه که نرم افزار می تواند به سازمان بیفزاید و پیش نیازهای سازمان ، شناسایی متولی پراجکت سرور سازمان و ...مورد ارزیابی قرار می گیرد.
2- نصب و پیکره بندی
نصب و پیکره بندی پراجکت سرور، در یک بازه ی دو روزه انجام می شود. این مرحله شامل نصب SQL Server، نصب شیرپوینت، نصب پراجکت سرور، نصب فارسی ساز شیرپوینت و پراجکت سرور، پیکره بندی جستجوی شیرپوینت و ساخت و تحویل یک سایت پراجکت سرور فارسی می شود.
3- کارگاه مدیران
یک کارگاه دو ساعته برای مدیران سازمان در خصوص شیوه ی نگرش و تدوین نقشه ی راه کار با پراجکت سرور برگزار می شود.
4- ارائه مستندات آموزشی به سازمان
5- برگزاری سه جلسه 4 ساعته آموزش به متولی پراجکت سرور در سازمان
6- برگزاری جلسات پایش سیستم و مشاوره به صورت ماهانه برای متولی پراجکت سرور در سازمان
 
 

 مطالب بیشتر